Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.royalbabyroom.pl  (zwany dalej Sklepem) jest prowadzony przez firmę RBR z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Chabrowa 19 09-402 Płock, NIP: 774-206-58-89

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili opłacenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, jednakże zmiana taka nie dotyczy towarów przyjętych do realizacji od danego Kupującego po ich opłaceniu.

 6. Cena produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Kupującego. Informacja o przykładowych kosztach dostawy produktu znajduje się na karcie produktu, a ostateczny koszt dostawy produktu widoczny jest w zakładce „koszyk.”

 7. Ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

 8. W przypadku osób fizycznych stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

 9. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście, w których miejscem spełnienia świadczenia jest adres Sklepu.

 10. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 12. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie, przeprowadzania i odwoływania na jego stronach akcji promocyjnych oraz wprowadzania innych zmian o charakterze aktualizacyjnym.

 13. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 2. Dostępność produktów i czas realizacji zamówień

 1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 2. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie. Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia bądź nie będzie możliwości wykonania w deklarowanym terminie towarów na specjalne zamówienie Klienta, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia oraz zaproponuje nowy termin realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można zrealizować, w terminie 3 dni od daty poinformowania go konieczności przedłużenia realizacji zamówienia. Sklep Internetowy na życzenie Klienta przedłuży czas realizacji zamówienia.

 3. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry Sklep Internetowy niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

 4. Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się w chwili, gdy:

  • zaksięguje się na koncie firmowym Sklepu kwota wpłacona przez Kupującego - w przypadku zapłaty za towary przelewem bankowym lub kartą płatniczą,

  • sklep zawiadomi drogą mailową o przyjęciu do realizacji zamówienia złożonego za pobraniem

§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@royalbabyroom.pl lub office@royalbabyroom.pl pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane i wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.

 2. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, sposobie dostawy bądź też zmiany danych na fakturze.

 3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.

 4. Prawo rezygnacji z zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do zamówień obejmujących przedmioty wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeśli proces realizacji zamówienia został rozpoczęty.

§ 4. Wysyłka i płatności

 1. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DPD lub Paczkomaty pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

 2. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 3. Koszty dostawy nie obejmują montażu poszczególnych elementów zamówienia.

 4. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez Sklep o możliwości odbioru zamówienia. Sklep może zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości osoby odbierającej w wypadku odbioru opłaconego zamówienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu. Jeśli Kupujący upoważnia osobę trzecią do odbioru zamówienia proszony jest o podanie jej danych w "uwagach do zamówienia".

 5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru. W razie nieodebrania przez Klienta towaru doręczanego przez kuriera lub upływu terminu przeznaczonego na osobisty odbiór towaru, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie alternatywnie uprawniony do:
  a. odstąpienia od umowy,
  b. sprzedaży towaru na koszt Klienta,
  c. oddania nieodebranego przez Klienta towaru na przechowanie – na koszt i niebezpieczeństwo Klienta,
  d. naliczania opłat za bezumowne przechowywanie zamówienia, która wynosić będzie 5 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta. Skorzystanie przez Sklep z jednego z wyżej wymienionych uprawnień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Sklep odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Klienta.

 6. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

  - osobiście gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym

  - za pobraniem -płatność kurierowi przy odbiorze zamówienia

  - przelewem bankowym (płatności Shoper). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  - PayU

  Realizacja zamówienia dostarczanego poza granice Polski, zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

 7. Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstało uszkodzenie lub zauważono brak elementu, prosimy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki. Jeżeli chociaż jeden z elementów jest uszkodzony, nie należy montować mebla. Fakt zmontowania mebla z uszkodzonym elementem oznacza akceptację jakości mebla. W przypadku zmontowania mebla z uszkodzonym elementem reklamacja nie zostanie uznana.

§ 5. Reklamacja

 1. Sklep Internetowy dostarcza produkty bez wad.

 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy drogą mailową pod adresem: office@royalbabyroom.pl lub w formie pisemnej na adres: RBR ul. Chabrowa 19, 09-402 Płock.

 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail z którego zostało złożone zamówienie,

  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamowany produkt należy odesłać na adres Sklepu wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem.

 5. Sklep rozpoznaje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją.

 6. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 7. Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt wadliwy na inny wolny od wad albo usunie wadę. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 8. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

 9. Sklep może zaproponować odbiór towaru do reklamacji przez swojego kuriera lub Kupujący wysyła towar na swój koszt, a przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Kupującemu koszty przesyłki. Nie będą przyjmowane paczki wysłane na adres Sklepu za pobraniem.

 10. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru, co do którego dochodził roszczeń z rękojmi. W razie nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep wezwie Klienta do odebrania towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Sklep będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, która wynosić będzie 5 złotych brutto od jednej sztuki nieodebranego towaru naliczanej za każdy dzień przechowania. O decyzji co do dalszego postępowania z nieodebranym towarem Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta.

 11. W przypadku umów zawartych z Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 12. Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności kuriera, czy przesyłka, opakowanie i zawartość jest w stanie nienaruszonym. Jeżeli powstało uszkodzenie lub zauważono brak elementu, prosimy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera. Odpowiedni formularz posiada kurier. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki. Jeżeli chociaż jeden z elementów jest uszkodzony, nie należy montować mebla. Fakt zmontowania mebla z uszkodzonym elementem oznacza akceptację jakości mebla. W przypadku zmontowania mebla z uszkodzonym elementem reklamacja nie zostanie uznana.

   

  § 6. Prawo odstąpienia od umowy

 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na odległość, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy oraz dostarczy zwracany towar do Sklepu nie później niż 14-tego dnia od daty zgłoszenia zwrotu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów, na adres: RBR ul. Chabrowa 19 09-402 Płock

Zwracany towar należy zapakować używając takich samych lub podobnych materiałów zapewniających jego bezpieczny przewóz. Należy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę). Jeśli na dowodzie zakupu jest więcej pozycji, można zachować dla siebie jego ksero.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do przedmiotów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie Klienta lub produktów personalizowanych.

Klient który chce dokonać zwrotu zakupionych produktów jest proszony, w pierwszej kolejności o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub mailowo. Zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia zwrotu towaru, gdy klient nie zgłosił telefonicznie lub mailowo takiej intencji.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia. Nie przyjmujemy paczek odesłanych za pobraniem.

Zwrot należności nastąpi przelewem na wskazane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru.

§ 7. Promocje

 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których liczba jest zawsze ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony www.royalbabyroom.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 2. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby zdjęcia towarów i ich opis jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z2014 r. poz. 874).

 5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 6. Sklep Internetowy www.royalbabyroom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 7. Powyższy Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 r. do odwołania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl